ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

E tájékoztató célja, hogy rögzítse Andor Péter adószámos magánszemély (adószám: 58770434-1-39) üzemeltető (a továbbiakban: Szolgáltató), mint a www.sportbalaton.hu honlap üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Szolgáltató – mint, adatkezelő – elkötelezett Vendégei, Ügyfelei és Partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Vendégei, Ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

Az adatkezelő adatai / Apartman és Nyaraló Üzemeltető:
Név: Andor Péter adószámos magánszemély (Nyaraló tulajdonos)
Székhely: 8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 2. (Apartman)
Adószám: 58770434-1-39
Telefonszáma: +36 30 7374 058 (Sportbalaton), és +36 30 393 8560
E-mail: info@sportbalaton.hu

Az adatkezelő (korábbi üzemeltető is) adatai / Online Marketing Tevékenység:
Név: Tóth Gabriella Egyéni Vállalkozó – 54908747 
Székhely: 8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 2.
Adószám: 56273436-1-39
Telefonszáma: +36 30 7374 058 (Sportbalaton)
E-mail: info@sportbalaton.hu

1. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

A Szolgáltató személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig.

Az adatkezelésének jogalapjai az alábbiak:
a)     GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: hozzájárulás);
b)     GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben érintett az egyik fél (a továbbiakban: szerződés teljesítése)
c)      GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: jogi kötelezettség teljesítése)
d)     az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)

2. A www.sportbalaton.hu  honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

2.1 Automatikusan rögzített adatok

A honlapunk felkeresése során automatikusan rögzítésre kerülnek, a látogató eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

• Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

• Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

• A kezelt adatok köre: látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a látogató az sportbalaton.hu oldalt elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt.

• Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

• Az adatkezelés módja: elektronikusan

2.2 Egyszeri információ vagy ajánlatkérés céljából kezelt személyes adatok

Az érintett számára megfelelő információ nyújtása. Szolgáltató lehetővé teszi az érintettek számára, hogy adataik megadásával a Szolgáltatótól információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon a kapcsolat fül alatt. Egy űrlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat (teljes név, email cím, telefonszám). Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Szolgáltató adatkezelési szabályait, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

• Az adatkezelés célja: megfelelő információ nyújtása, érdeklődők tájékoztatása a kapcsolatfelvétel során feltett kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban, a kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége

• Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

• A kezelt adatok köre: teljes név, email cím, telefonszám

• Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart.

• Az adatkezelés módja: elektronikusan

3. Ügyfélkapcsolat során megvalósuló adatkezelések

• Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél.

• Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.

• A kezelt adatok köre: teljes név, email cím, telefonszám

• Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése a Vendég telefonszáma és e-mail címe vonatkozásában a foglalás időpontjának megadásától kezdődik és a Vendégnek a Vendégházból történő távozását követően törlésre kerül.

• A Vendég nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, 8 (nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt követően adatkezelő megsemmisíti azokat.

• Az adatkezelés módja: elektronikusan

4. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Egyúttal tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
• hitelessége és hitelesítése biztosított;
• változatlansága igazolható;
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

6. Az érintettek jogai

• A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

• A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

• A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

• Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

• Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
◦ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
◦ az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
◦ az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
◦ az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

• Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

• A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelege miatt kerül sor.

7. Tájékoztatás kérése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett egyéb elérhetőségein.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. Figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatja az érintetett. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

A tájékoztatás ingyenes – amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be – egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg.

8. Tiltakozás

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, úgy a személyes adatait a tiltakozása átvételétől számított 14 munkanapon belül töröljük. Kivételt képez az az eset, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ideértve a közérdeket vagy azt az esetet, amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

9. Cookie-k –sütik

A cookie-k (sütik) rövid szöveges fájlok, melyek a végfelhasználó berendezésében tárolódnak és melyeket internetezés közben használ a felhasználó. Segítenek az adott berendezés beazonosításában és egyéni információk alapján lehetővé teszik a weboldalak megfelelő megjelenítését, testre szabását. Egy cookie általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a cookie származik, információt az élettartamáról és egy egyedi számot.

A cookie-k olyan információkat tartalmaznak, melyek segítik a weboldalak tartalmának a felhasználó igényei szerinti módosítását és a weboldal felhasználásának optimalizációját. A cookie-t anonim (tehát a felhasználó személyes azonosítása nélküli), összesített statisztikák készítésére is használjuk, melyek segítenek megérteni, hogyan használja a felhasználó a weboldalunkat, és ezáltal javítani tudunk a tartalmán, illetve struktúráján.

Általában kétféle cookie-t használhatunk – munkamenet cookie-t és állandó cookie-t. A munkamenet cookie-k ideiglenesek és a felhasználó berendezésében maradnak mindaddig, amíg a felhasználó el nem hagyja a weboldalt, illetve amíg ki nem kapcsolja a bӧngészőt. Az állandó cookie-k a weboldal által beállított időtartamig érvényesek, illetve addig, amíg a felhasználó manuálisan ki nem törli őket. A weboldal üzemeltetők partnerei által használt cookiek, különösen a weboldal felhasználók által használt cookie-k, saját adatvédelmi és biztonsági beállítások alá esnek.

A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Ezeken a beállításokon változtatni lehet úgy, hogy letiltja a cookie-t illetve figyelmeztetést kérhet, amikor cookie-kat állítanak be a berendezésén.
Részletes információt a cookie-k beállításáról és módosításáról a böngésző információkban találhat.  A cookie-k letiltása, illetve törlése befolyásolhatja a weboldal egyes funkcióinak működését. Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében.

10. Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1051 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.)

11. Egyéb rendelkezések

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2020. június 15-től visszavonásig tart.  Amennyiben kérdése lenne a tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk a címre.